กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนภา ศัยยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร ปิ่นงาม
ครู คศ.3