กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางไพรัตน์ ประทินรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ