กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายเสน่ห์ ทองยิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปิยวรรณ คำแผน
ครูผู้ช่วย