กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพจนารถ มุสิกะสินธุ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกันยารัตน์ ม่วงฉิ่ง
ครู คศ.3

นางสาวชวาลณัฏฐ์ คำสี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา ตอรัมย์
ครูผู้ช่วย