กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายไพบูลย์ วิริยะอุดมเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.ภัทรฤทธิ์ ภัทรธนชิต
ครู คศ.2