กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางเสาวภา วิริยะอุดมเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.จิราภรณ์ สังข์ขำ
ครู คศ.1