คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757.67 KB
คู่มือการบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.74 KB
คู่มือการบริหารงานงบประมาณ
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.66 KB
คู่มืองานบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document คู่มืองานบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 542.91 KB