กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


 
Adobe Acrobat Document 1.รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB

2.พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542และที่เเก้ไขเพิ่มเติม


Adobe Acrobat Document 2.พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ พ.ศ.2542และที่เเก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-2-2545
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-2-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-3-2553
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-3-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-4-2562

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาเเห่งชาติ-ฉบับที่-4-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB

3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่เเก้ไขเพิ่มเติม


Adobe Acrobat Document 3.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และที่เเก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2562

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB

4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่่เเก้ไขเพิ่มเติม


Adobe Acrobat Document 4.พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่่เเก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.47 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3

Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB

5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545


Adobe Acrobat Document 5.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB

6.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และที่เเก้ไขเพิ่มเติม


Adobe Acrobat Document 6.พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และที่เเก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB

7.พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


Adobe Acrobat Document 7.พรบ.สภาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB

8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546


Adobe Acrobat Document 8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB

9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 


Adobe Acrobat Document 9.กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB

10.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(21)ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

Adobe Acrobat Document 10.แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(21)ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 363.92 KB

11.พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Adobe Acrobat Document 11.พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.95 KB