วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
-โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง
ปรัชญาโรงเรียน
(จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง)
-จิตที่ฝึกดีแล้ว  ย่อมนำสุขมาให้