ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม  เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีพื้นที่จำนวนทั้งหมด 35 ไร่ 1 งาน  ตั้งอยู่ ณ บ้านโคกคา หมู่ ๘ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี   ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๑   โดยครูพยนต์  เปี่ยมงาม ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านม่วง  ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาสภาตำบลบ้านเบิก ในขณะนั้น  ได้จัดประชุมสภาตำบลบ้านเบิก  เพื่อลงมติขออนุมัติสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในชุมชน เนื่องจากเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในการศึกษาต่อ มีความยากลำบากในการเดินทางไปเรียนในเมือง อีกทั้งยังมีโจรผู้ร้ายชุกชุม  จากนั้นจึงได้มีการสรรหาสถานที่ที่จะสร้างโรงเรียนจนได้บริเวณที่เหมาะสม ได้แก่ บริเวณบ้านโคกคา แต่พื้นที่ในการสร้างยังไม่เพียงพอ จึงได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและชุมชนโดยรอบบริเวณใกล้เคียงบริจาคที่ดินบางส่วนเพื่อทำการสร้างโรงเรียน  และทำเรื่องขออนุมัติจัดตั้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  แต่ทางอำเภอท่าวุ้งคัดค้านไม่ยอมให้สร้าง โดยมีเหตุผลว่า มีโรงเรียนประจำอำเภออยู่แล้ว ดังนั้น ดร.วรรณ  สังข์สะอาด ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเบิกและทำงานอยู่กองส่งเสริมวิทยฐานะครูในขณะนั้น  ร่วมกับผู้ใหญ่ละออง  วัดสง่า ได้ทำการประสานและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง จนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างโรงเรียนได้ และให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม”  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนายมานิตย์  เกตุสุข เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2540 ได้ขยายเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายจราพร พุฒคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น
 
วิสัยทัศน์โรงเรียน
-โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและความพอเพียง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
-โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น
 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
-สู้งานหนัก รักการเรียน อยู่อย่างพอเพียง เพียรทำความดี
 
ปรัชญาโรงเรียน
(จิตตัง ทันตัง สุขาวะหัง)
-จิตที่ฝึกดีแล้ว  ย่อมนำสุขมาให้
 
คำขวัญประจำโรงเรียน
- มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม
อักษรย่อ                                                        
บ.ว.
 
สีประจำโรงเรียน
สีม่วง และ สีชมพู   โดยสีม่วง หมายถึง ความหนักแน่น  ส่วนสีชมพู  หมายถึง ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 
 
 
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
                               

          มีต้นรวงข้าวบนพื้นหลังดวงอาทิตย์สีแดง ล้อมรอบด้วยวงกลมสีชมพูและสีม่วง ด้านบนมี   อุนาโลมครอบด้วยมงกุฏ ด้านล่างกำกับด้วยชื่อโรงเรียน โดยต้นรวงข้าว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ,  ดวงอาทิตย์ หมายถึง ความมีมานะเพียรพยายาม
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน                                    
ต้นสะตือ  เป็นสัญลักษณ์ของ ความอดทน
          พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธรูปปางประทานพร
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน  คือ  นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์  
โดยมี  นายธเวช อยู่ประยงค์ กำนัน ต.บ้านเบิก ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม รุ่นที่ 1 เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
แบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหัวหน้าฝ่าย คือ คุณครูเสน่ห์  ทองยิ่ง
2. ฝ่ายบริหารวิชาการ      มีหัวหน้าฝ่าย คือ คุณครูไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
3. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มีหัวหน้าฝ่าย คือ คุณครูพจนารถ  มุสิกะสินธุ์
และ 4. ฝ่ายบริหารงบประมาณ    มีหัวหน้าฝ่าย คือ คุณครูสุภาพร  ปิ่นงาม
 
 
โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคมดำเนินการพัฒนาโรงเรียน ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการส่งเสริมยกระดับของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและสอดแทรกคุณธรรมของผู้เรียน เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีผลงานปราฏเด่นชัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย  (3s)
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการพัฒนาตนเอง สร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย  (3s)
และด้านนักเรียน มีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนได้เกิดการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถที่ตนเองถนัดจนเป็นที่ประจักษ์ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอย่างมากมายจนถึงระดับประเทศ อาทิ รางวัลนักเรียนพระราชทาน  รางวัลเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 9 โดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ รางวัลประกวดบรรยายธรรมระดับประเทศ รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสร้างบรรยากาศในการเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพิ่มมากขึ้น โดยร่วมมือกับชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล และเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน สู่สังคมโลก (3s)
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จนปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนในชุมชนทำให้ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด